เรียนและทำงานที่ออสเตรเลียโครงการ Work and Holiday Visas  ไทย – ออสเตรเลีย
ด้วยรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย  ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำโครงการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทางการทำงานและท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลง “Work and Holiday Visas” ข้อตกลงดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และสามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ปีละ 200 คนโครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมออสเตรเลีย ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ลองทำงานในต่างประเทศ
ในปี 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเพิ่มโควตา การเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย จากปีละ 200 คน เป็นปีละ 500 คน นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
3. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
4. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
5. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
6. มีความประพฤติและสุขภาพดี
7. มีประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักในออสเตรเลีย
หลักฐานการยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท.
ตามข้อตกลงของโครงการฯ เยาวชนไทยที่จะยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย  จะต้องแนบหลักฐาน หนังสือรับรองคุณสมบัติจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ (สท.)   โดยเยาวชนจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองจาก สท. ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. ปริญญาบัตร/ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
6. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ
1)  ผลการสอบ  IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี   หรือ
2) ผลการสอบ TOEFL มีอายุไม่เกิน 2 ปี ระดับคะแนน   หรือ
- 133 on a computer based test
- 450 on a paper based test
- 45 – 46 on an internet-based test
3) ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา
  2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน  หรือ
4) สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตร
8. หลักฐานทางการเงินของผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 5,000  ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการของบัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร (ไม่ใช่สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์)
9. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว
10. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
11. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
***นำหลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนาและรับรองสำเนาทุกฉบับมาในวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ยกเว้นทะเบียนและบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ถ้าไม่สามารถนำตัวจริงมาได้อนุโลมให้ใช้สำเนาแทน***
ขั้นตอนการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครโดยวิธีออนไลน์ โดย สท. จะแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1  ระหว่างวันที่ 4 - 11 กรกฎาคม  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม
ช่วงที่ 2  จะเปิดรับสมัครเมื่อการรับสมัครในช่วงที่ 1 ยังไม่เต็มโควตา (500 คน)
ทั้งนี้ จักได้แจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง หรือหากมีเยาวชนสมัครครบเต็มจำนวนโควตา ก่อนช่วงเวลา
ที่กำหนด ระบบออนไลน์จะปิดทำการรับสมัครทันที
2. เอกสารประกอบการสมัครระบบ Online
1) ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่ สท. ประกาศไว้ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมากรอกในใบสมัครออนไลน์
2) เอกสารที่จำเป็นต้อง Scan เตรียมไว้เพื่อแนบไฟล์ คือ รูปถ่าย และ หลักฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ (ผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน)
3. วิธีการการรับสมัครระบบ Online
1) คลิกไปที่ website ของ สท. www.opp.go.th
2) คลิกไปที่แบนเนอร์ โครงการความร่วมมือระหว่างไทย – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (Work and Holiday Visas & Working Holiday Scheme)
3) ข้อมูลโครงการ
4) คลิกที่ “สมัครเข้าร่วมโครงการ”
5) อ่านข้อตกลง คลิกยอมรับข้อตกลงเพื่อเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล
4. การยื่นเอกสารและสัมภาษณ์
1) ผู้สมัครเลือกวันสัมภาษณ์จากการกรอกใบสมัครผ่านระบบ Online
2) กำหนดวันสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 และ 3 ชั้น 3 สท. (จำนวนวันละ 50 คน) ทั้งนี้ ต้องมายื่นเอกสารและสัมภาษณ์ในวันที่ตัวเองเลือกไว้
5. การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ
1)  1 - 2 วันทำการ หลังจากการสัมภาษณ์แล้วเสร็จในแต่ละวัน
2)  สถานที่ ณ กลุ่มประสานงานต่างประเทศ ชั้น 2 สท.  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
3)   แสดงหลักฐานบัตรประชาชน
4)  ในกรณีผู้มารับแทนให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทน (รับรองสำเนา)
5)  ลงชื่อรับหนังสือรับรอง
หลักฐานประกอบการขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) กับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
1. แบบฟอร์ม 1208 (Work and Holiday Visa) โดยสามารถ download ได้จาก
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1208.pdf
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท. (ฉบับจริง) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง ถึง 30 มิถุนายน
ของปีถัดไป
4. หนังสือเดินทาง (Passport)
5. หลักฐานการศึกษา
6. หลักฐานการเงิน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ
1)  ผลการสอบ  IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี   หรือ
2) ผลการสอบ TOEFL มีอายุไม่เกิน 2 ปี ระดับคะแนน   หรือ
- 133 on a computer based test
- 450 on a paper based test
- 45 – 46 on an internet-based test
3) ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี
จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน  หรือ
4) สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
8. ค่าสมัครวีซ่า 7,350 บาท
9. ใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกำหนด  ตรวจรายชื่อโรงพยาบาลจาก www.immi.gov.au_thailandpaneldoctor โดยแจ้งแพทย์ผู้ตรวจว่าต้องการสมัคร Work and Holiday Visa ของออสเตรเลีย
10. แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย
(เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ)
11. หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นภาษาอังกฤษ (Parent Permission Letter)
12. ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประทับลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) ณ ตึก THAI CC ทาวเวอร์
ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34  เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 (สถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์)
13. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งส่วนของการเดินทางและค่าครองชีพ ค่าประกันสุขภาพ ตลอดจนระยะเวลาของการพักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย ต้องหาที่พักและสมัครงานเอง โดยอาจท่องเที่ยวสลับกับการทำงาน และจะต้องทำงานกับนายจ้างคนเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน หลังจากนั้นต้องเปลี่ยนงานหรือเดินทางท่องเที่ยว
คำเตือน
1. ห้ามทำการสมัครผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทำการสมัครและ/หรือจัดหาที่อยู่ให้เด็ดขาด
เนื่องจากผิดจุดประสงค์ของโครงการและอาจทำให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่ม
มิจฉาชีพได้
2. วีซ่าประเภทนี้มิใช่วีซ่าทำงาน ดังนั้น หากพบว่าทำงานประจำ ณ ที่ใดเกินกว่า 6 เดือน จะถือว่าได้ทำผิดกฎหมาย อาจถูกถอนวีซ่าและถูกส่งกลับ
*** หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่
กลุ่มประสานงานต่างประเทศ , สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร./โทรสาร 0 2651 6534ข้อมูลเพิ่มเติม www.opp.go.th
               www.immi.gov.auไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น